ZUS IWA składa się do końca stycznia 2021 roku. Informacja ta jest składana za 2020 r. i jest konieczna do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na 2021 rok.

Czym jest ten druk?

Deklaracja ZUS IWA jest informacją o danych koniecznych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Z artykułu dowiesz się:

 • do kiedy należy złożyć ZUS IWA,
 • którzy płatnicy są zobowiązani do złożenia ZUS IWA,
 • w jaki sposób wypełnić ZUS IWA,
 • w jakim terminie ZUS ustala wysokości stopy procentowej.

Termin złożenia informacji ZUS IWA

Na podstawie danych wskazanych przez płatnika w tej informacji ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w nowym roku składkowym, tj. od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Kto składa ZUS IWA?

Zgodnie z art. 27 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Rok składkowy obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego.

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala ZUS. Jest to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek (…).

Informację ZUS IWA sporządzają wyłącznie płatnicy:

 • zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego roku (dokument ten należy przekazać do ZUS do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy)
 • płatnik musi figurować w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
 • w 2020 płatnicy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio 10 ubezpieczonych.

Jak wypełnić?

Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dokument ZUS IWA zawiera w szczególności:

 • dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (NIP, REGON),
 • rodzaj działalności według PKD,
 • liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,
 • adres płatnika składek – art. 31 ust. 6 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W celu prawidłowej identyfikacji informacji ZUS IWA w systemie informatycznym ZUS wymagana jest zgodność danych identyfikacyjnych płatnika składek, podanych w bloku II, z aktualnymi danymi, z jakimi płatnik jest zarejestrowany w ZUS (na podstawie zgłoszenia płatnika składek na formularzu ZUS ZPA lub ZUS ZFA, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian danych identyfikacyjnych na formularzu ZUS ZIPA).

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w celu ustalenia kategorii ryzyka w ZUS IWA należy także podać informacje dotyczące:

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
 • zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

W jakim terminie ZUS ustala wysokości stopy procentowej?

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejne lata składkowe ustala ZUS, ale tylko dla płatników składek, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przesłali informację ZUS IWA. Pozostali płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przypadku płatników składek, którym stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustali ZUS, w terminie do 20 kwietnia danego roku zostanie przesłane zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli płatnik składek do dnia 30 kwietnia danego roku nie otrzyma zawiadomienia o wysokości stopy procentowej, powinien zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na swoją siedzibę o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Źródło: infor.pl