Na równi z niezdolnością do pracy będzie traktowana, oprócz obowiązkowej kwarantanny, również izolacja w warunkach domowych oraz izolacja odbywana w innym miejscu niż dom. Z tego tytułu osobom ubezpieczonym będą przysługiwać świadczenia z tytułu choroby, tj. wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Natomiast za pracę na obowiązkowej kwarantannie pracownicy i inne osoby ubezpieczone otrzymają tylko wynagrodzenie.

Rozszerzenie definicji niemożności wykonywania pracy w ustawie zasiłkowej

W wyniku zmian przepisów ustawy zasiłkowej na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby będzie traktowana niemożność wykonywania pracy nie tylko wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, ale też:

  • izolacji w warunkach domowych, czyli odosobnienia osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, lub
  • izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Od 24 października 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację o kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

Z tytułu ww. niemożności wykonywania pracy osobom ubezpieczonym w zakresie ubezpieczenia chorobowego przysługuje wynagrodzenia chorobowe lub zasiłek chorobowy, co do zasady, w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Za pracę w czasie obowiązkowej kwarantanny przysługuje tylko wynagrodzenie za pracę

Pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, będą mogły, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Oznacza to, że nie będą mieć za ten okres prawa do świadczeń z tytułu choroby, tj, wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego.

Należy przy tym pamiętać, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik lub inna osoba zatrudniona ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca (inny podmiot zatrudniający).

Ponadto przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik (inna osoba zatrudniona) może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez podmiot zatrudniający pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić podmiot zatrudniający na szkodę.

Na polecenie podmiotu zatrudniającego, osoba wykonująca pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać w każdym czasie cofnięte przez podmiot zatrudniający.

Omawiane zmiany przewiduje ustawa z 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, która obecnie oczekuje na rozpatrzenie przez Senat.

Źródło: sejm.gov.pl