Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, działa od 1 września 2019 r. Jednak praktyczne zastosowanie ma od 1 stycznia 2020 r.

Wykaz podatników VAT to jedna, ogólnodostępna i bezpłatna baza danych podmiotów:
− w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT.
− zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz ten ma postać elektroniczną i prowadzi go Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Biała lista podatników VAT ma w prosty sposób umożliwić podatnikom zachowanie należytej staranności. Weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności. Chodzi o podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa, czy też nie wiedzieli lub nie mogli wiedzieć, że dana transakcja służy oszustwu.

Obejmuje ona m.in. sprawdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Oraz czy nie jest wpisany do Wykazu jako podmiot, który został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT lub podmiot, któremu odmówiono rejestracji.

W wykazie dane o danym podatniku dotyczą obecnego jego statusu oraz obejmują historię pięć lat wstecz.

Wykaz zawiera numery rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez banki lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną firmą. Dane o rachunkach są zamieszczane i publikowane w Wykazie tylko przy zarejestrowanych podatnikach VAT. Lub też przy podatnikach VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru. U podmiotów, którym odmówiono rejestracji jako podatnika VAT lub którzy zostali wykreśleni z rejestru, dane w Wykazie nie obejmą informacji o rachunkach.

Jeżeli przedsiębiorca ma rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, ale nie został on zamieszczony w Wykazie, powinien on:
− zaktualizować wpis w CEIDG w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą,
− poinformować właściwy urząd skarbowy o tym rachunku na odpowiednim formularzu NIP.

Chodzi o formularze:

  • NIP-8 w przypadku podmiotu wpisanego do KRS.
  • NIP-2 w przypadku spółki cywilnej.
  • NIP-7 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność nie podlegającej rejestracji w CEIDG wraz z załącznikiem NIP-B, w którym zamieszcza się informację o rachunkach bankowych.

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata należności wynikającej z otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe.

Mogą to być:
− brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub konieczność zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT.
− odpowiedzialność solidarna w VAT.

Tych negatywnych skutków można uniknąć, jeśli podatnik w ciągu trzech dni od dokonania przelewu na rachunek spoza Wykazu zawiadomi o tym fakcie skarbówkę. Trzeba tego dokonać na druku ZAW-NR.

Źródło: rp.pl