Jestem zatrudniona u obecnego pracodawcy 5 miesięcy. W drugim miesiącu pracy zachorowałam i od tego momentu przebywam na zwolnieniu chorobowym. Dzisiaj dostałam pocztą rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym. Czy rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim jest zgodne z prawem? Czy pracodawca może mnie zwolnić?

Kamila, Wałbrzych

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika 

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko w określonych przepisami okolicznościach.

Art. 52. § 1. Kodeksu pracy

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Co istotne, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę dyscyplinarnie z winy pracownika tylko w ciągu 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu

Zgodnie z art. 41 kp pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, pracownikowi przebywającemu na urlopie lub w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Oznacza to, że pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu chorobowym bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym jeżeli:

  • pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, a okres jego absencji chorobowej trwa ponad 3 miesiące

lub

  • pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 6 miesięcy lub jego niezdolność do pracy była skutkiem wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, a jego absencja chorobowa obejmuje łącznie okres zasiłkowy wynoszący 182 dni lub 270 dni w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą oraz co najmniej 3-miesięczny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po zakończonym okresie zasiłkowym.

W związku z powyższym rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu przez pracodawcę jest zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Dopuszczalny jest w tym przypadku tryb dyscyplinarny, gdyż w omawianym przykładzie okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy, a absencja chorobowa trwa dłużej niż 3 miesiące.

Źródło: poradnikpracownika.pl