Na jaką pomoc mogę liczyć, żeby utrzymać działalność gospodarczą?

Przygotowaliśmy szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, żeby pomóc im zachować miejsca pracy i utrzymać płynność finansową. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb firm. Jeśli chcesz sprawdzić, z jakich form wsparcia możesz skorzystać, zapoznaj się odpowiednią zakładką na naszej stronie.
Przygotowane przez nas rozwiązania to m.in.:

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • dofinansowanie do pensji pracowników,
 • pożyczka obrotowa na wynagrodzenia w sektorze MŚP,
 • zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorstw oraz spółdzielni socjalnych,
 • możliwość częściowego umorzenia zaległości podatkowej,
 • zwolnienie z płatności abonamentu i opłat audiowizualnych,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu,
 • odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.,
 • ulga IP Box,
 • niższe zaliczki na PIT/CIT,
 • dodatkowe dofinansowanie na prowadzenie działalności,
 • odliczenie przekazanej darowizny od dochodu,
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty należności ZUS,
 • zwolnienie z podatku od świadczenia postojowego,
 • zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej,
 • zwolnienie z opłaty za przesunięcie płatności podatku,
 • zmiana zasad spłacania i ulgi na „złe długi”,
 • ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców,
 • korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP,
 • korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK dla mikro-, małych i średnich firm,
 • gwarancje Biznesmax dla mikro-, małych i średnich firm udzielane przez BGK,
 • świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych,
 • dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR,
 • fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT,
 • odstąpienia od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej,
 • dłuższe terminy realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT,
 • ułatwienia w e-paragonach,
 • ułatwienia w zakresie PZP,
 • czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • przesunięcie terminu złożenia informacji o cenach transferowych,
 • przesunięcie składania nowego pliku JPK_VAT,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki,
 • zwolnienie z informowania o schematach podatkowych MDR,
 • przesunięcie terminu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU,
 • zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych,
 • jednorazowa amortyzacja,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy,
 • brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu,
 • wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych,
 • więcej czasu na załatwienie spraw związanych z zarządem sukcesyjnym,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków,
 • rozłożenie zaległego podatku na raty,
 • możliwość zapłacenia później podatku,
 • możliwość zapłacenia później podatku PIT za pracowników,
 • przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc w sytuacji braku przychodów mojej firmy?

 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, możesz otrzymać pożyczkę do 5 tys. zł. Wsparcie uzyskasz w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Jeśli jesteś samozatrudniony, zwróć się do powiatowego urzędu pracy w miejscu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, żeby uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności.
 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcąmałymśrednim lub dużym przedsiębiorcą, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, żeby uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Dodatkowo, jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego i złożyć wniosek o ulgę w ich spłacie albo o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP, albo listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Czy aby otrzymać pomoc, muszę stawić się w urzędzie osobiście? Co mam zrobić, jeśli nie mogę udać się osobiście? Które wnioski będą dostępne online, a które nie?

 • Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, złóż wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym ze względu na siedzibę swojej firmy. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową www.praca.gov.pl. Lista WUP-ów znajduje się w formularzach elektronicznych na platformie www.praca.gov.pl
 • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą i chcesz otrzymać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową www.praca.gov.pl. Lista PUP-ów znajduje się w formularzu elektronicznym na platformie www.praca.gov.pl
 • Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną i chcesz otrzymać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek możesz też złożyć przez stronę internetową www.praca.gov.pl. Lista PUP-ów znajduje się w formularzu elektronicznym na platformie www.praca.gov.pl
 • Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych albo o umorzenie zaległości podatkowych możesz złożyć za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP, albo listownie do właściwego urzędu skarbowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.biznes.gov.pl
 • Jeśli starasz się o wsparcie udzielane przez ZUS, złóż wniosek za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) albo strony www.gov.pl. Obecnie – ze względów bezpieczeństwa – papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. 
  Wniosek złóż elektronicznie poprzez PUE ZUS, albo pocztą tradycyjną (wnioski możesz pobrać ze strony www.zus.pl i wydrukować) lub wrzucić do specjalnej skrzynki w placówce ZUS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zus.pl.  
 • Pomoc firmom dotkniętych trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 oferują partnerzy BGK (banki kredytujące, pośrednicy finansowi). Większość z nich proponuje możliwość dostarczania dokumentów drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bgk.pl/pakietpomocy/ oraz stronach partnerów BGK.
 • Polski Fundusz Rozwoju oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach trzech programów: „Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm”, „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm”. Programy PFR będą obsługiwane za pomocą specjalnych formularzy zgłoszeniowych. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Jeśli prowadzisz dużą firmę, już teraz możesz złożyć wstępny wniosek. Szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Jakie są limity przychodu firmy uprawniające do wsparcia?

Wszyscy przedsiębiorcy (samozatrudnieni, mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), organizacje pozarządowych oraz spółdzielnie socjalne mogą zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, jeśli zarejestrowały spadek obrotów gospodarczych: 

 • nie mniejszy niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniejszy niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów wykazanego we wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (15 681 zł).

W przypadku ulgi w opłacaniu składek ZUS nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Warunki uzyskania ulgi są dwa: 

 • prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 kwietnia 2020 r. 
 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekraczać 15 681 zł.

W jakim zakresie mogę liczyć na bezzwrotną pomoc rządu?

Oferujemy bezzwrotną pomoc w postaci m.in.:

 • Dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przysługującego mikroprzedsiębiorcom, małym, średnim i dużym firmom oraz organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym (w przypadku utrzymania ich miejsc pracy przez okres odpowiadający okresowi dofinansowania).
 • Pożyczki dla osób samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł (pod warunkiem że pożyczkobiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki).

Dla kogo jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać postojowe?

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Przysługuje ci, jeśli:

– Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
– Suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
– Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
– Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
– Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli:

– Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym.
–  Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. –  Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
–  Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 •  Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

– Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
– Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jaką pomoc otrzymam, żeby wypłacić pensję swoim pracownikom?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wskutek pandemii koronawirusa odnotowujesz spadek obrotów, otrzymasz wsparcie od państwa przeznaczone na pensje dla pracowników. Wsparcie to pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłata ta może wynieść nawet 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy przestoju firmy dopłata od państwa wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. 
Jeśli chodzi o podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), których przychody z działalności statutowej spadły, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracownika do 90 proc. płacy minimalnej powiększonej o koszty składek na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawcę. Podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły uzyskać analogiczne wsparcie w przypadku spadku obrotów. Wniosek w tej sprawie należy kierować do PUP. 
Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, wówczas starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać ci dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Takie wsparcie przysługuje przedsiębiorcy, jeśli obroty jego firmy spadły w następstwie wystąpienia pandemii koronawirusa. 
Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są w odpowiednich zakładkach na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne?

Tak. Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie wyklucza skorzystania ze wsparcia w ramach art.15zzb.  Jeżeli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Może zatem skorzystać z obu form wsparcia.

Źródło: gov.pl