W związku z otrzymaniem mikropożyczki z PUP dla osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku u wielu osób pojawia się pytanie w jaki sposób mikropożyczka wpływa na rozliczenie opłaconych nią wydatków poniesionych na prowadzoną działalność gospodarczą.

lokata bankowa

Nie ma żadnych przeciwwskazań do zaliczenia w koszty działalności gospodarczej i odliczeniu od tych kosztów podatku od towarów i usług faktur sfinansowanych pożyczką. Jako podstawę prawną możemy wskazać art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ponieważ przedsiębiorcy w związku z otrzymaniem pożyczki nie uzyskali przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie wpłynęło to jednak na możliwość zaliczenia ponoszonych przez nich kosztów opłaconych przy pomocy środków z mikropożyczki. Oczywiście te koszty muszą spełniać warunki kosztu poniesionego w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu.